Leliūnų dvaro Butleriai
ProjektaiLeliūnų dvaro Butleriai
2015 lapkričio 30, Pirmadienis 10:49

Leliūnų dvaro Butleriai

Leliūnų dvaro Butleriai
 • Antanas GASPERAITIS

Parašęs savo penkiatomę autobiografinių knygų „Už ką?" seriją, jos autorius Vladas Butleris (1887 m. Civilske–1945 m. Čekijoje) pamini, kad jų giminė kilusi iš Irlandijos (Airijos) bajorų. Jo protėvis Valteris 17 amž. pirmoje pusėje įsikūręs Lietuvoje, Kauno gubernijos ribose, į kurias tuomet įėjo ir Ukmergės (Vilkmergės pavadinimu) apskričiai priklausiusi Utena su savo valsčiais.

Vladas Butleris

Minėtoje „Už ką?" knygoje Vladas Butleris rašė: „Mano tėvas (Tadas – aut. past.) gimė mūsų šeimos dvare Repšionyse 1822 m. spalio 29 d. Jis įgijo aukštąjį mokslą ir turėjo susisiekimo inžinieriaus diplomą. Būdamas liberališkų pažiūrų, daug dirbo valstiečiams išvaduoti ir, kai baudžiava jau buvo panaikinta, buvo valstiečių išrinktas Vilkmergės (Ukmergės) apskrities Taikos tarėju. Neilgai trukus, 1863 m., Muravjovas, slopindamas tų metų sukilimą, mano tėvą išsiuntė į Sibirą, o esančius Kauno gubernijoj jo dvarus: Desiukiškių, Leliūnų su miesteliu ir apylinkėmis, Jotiškių ir Periškių, sekvestravo ir 1865 m. gruodžio 10 d. vyriausybės įsakymu pardavė juos iš varžytynių."
Vlado tėvas Tadas (1822–1910 m.) buvo vedęs bajorę Kazimierą Šmigelskaitę iš Vilnijos, kur buvo jos tėvų Juchnavos dvaras. Vladas gimė 1867 m. jau tremtyje, Civilske (Kazanės gubernija), kur motinai susirgus džiova jis buvo ketveriems metams priimtas globotiniu bevaikėje šeimoje. Užaugusį 1914 m. jį paėmė į armiją, bet fronte kaip karininkas neteko sveikatos, grįžo į Lietuvą, vedė Mariją Kiaušaitę iš Anykščių ir savo jėgas paaukojo tėviškės labui, kovodamas prieš Vilniaus užgrobimą. Nemokėdamas lietuvių literatūrinės kalbos, ėmėsi rašyti minėtus atsiminimus rusiškai, džiaugėsi, kad jie buvo išversti į lietuvių kalbą.

Leliūnų dvaras

Atsiminimus V. Butleris pradeda įvykiu, kai į Leliūnų miestelį sugura sekvestruoti dvaro posėdininko svita. Grasinančiai šis pareiškia: „... galiu jus iškraustyti ir per visą tą laiką nė vieno jūsų sodybon neįsileisti". Jis kaltino Tadą Butlerį maištu. O Leliūnuose jau buvo besitrinąs seniai visus bauginąs policininkas Bilima-Pasternakovas. Tai jis piktybiškai gviešis atimti gražiai sutvarkytą leliūniškio Antano Dumbrio sodybą. Bilima rodinėjo bylą, kurioje A. Dumbrys kaltinamas kaip Tado Butlerio raštvedys, dirbąs jo pono valdomame Desiukiškio dvare, kur neva esą slepiami sukilėlių ginklai, kur vyksta sukilėlių maitinimas, jų gydymas.
V. Butleris, remdamasis Valstybės archyvu, skelbia Muravjovo raštą apie skundiko Bilimo paskyrimą sekti Leliūnų miestelyje „niekšų buveinę".
Tuo metu buvo išgalvojami Butlerių ryšiai su lenkų revoliuciniu komitetu Paryžiuje. Kaltino ir kunigus, tarp jų ir Leliūnų kleboną Oleką. Tadas Butleris po to, 1863 07 05, parašo laišką Kauno gubernatoriui admirolui Krigeriui, jog tas Pasternakovas, kvosdamas gyventojus, juos kankina, kumščiuoja, pliekia „pliekčiais", versdamas prisipažinti valstiečius Jagminą, Šveinių, žydą Bliumą. O tas Pasternakovas, kurio gubernatorius nė nepažinojo, vis rašė ir rašė jam visokius skundus, pilnus nesąmonių. Šiuos skundus net patys cariniai sekliai ėmė vadinti „bepročio užrašais", kol šį skundiką išvijo. Tuo metu Kauno gubernatoriumi buvo paskirtas koriku vadinamo M. Muravjovo sūnus generalmajoras Nikolajus. Po tų skundų greit buvo suimtas A. Dumbrys bei Tadas Butleris ir abu pasiųsti į kalėjimus. Tai buvo atlikta šio jaunojo Muravjovo įsakymu.

Kitos Butlerių valdos

V. Butleris nekeisdamas leliūniškių pavardžių atsiminimų knygoje mini, kaip klebonas Juozas Oleka išaugina pas save našlaičiu likusį būsimą Tomo Butlerio raštininką Antaną Dumbrį. Minimas ir Tomo tėvas Vincentas Butleris, savo, kaip dvarininko, plotuose buvusias penkias bažnyčias. Be Tado, jis turėjo kitą sūnų Joną, kuris buvo atiduotas mokytis į Vilniaus bajoriškąjį institutą. Tėvas Vincentas paprašė jį palaidoti Traupio miestelio kapinėse, nes jo Repšėnų dvaras priklausė Traupio parapijai. Tieji Repšėnai (Anykščių r.) atiteko minėtam sūnui Jonui.
Tadas Butleris valdė net tris dvarus: Desiukiškio (rašoma Desekiškio) su 62 baudžiauninkais, Jociškio (Jotiškių) su 19-a baudžiauninkų ir Leliūnų su 33 baudžiauninkais, kuriuos mini 1853 m. Kauno gubernijos dvarų savininkų sąrašuose.
Jonas, be Repšėnų, valdė dar Plaštokų dvarą su 86 baudžiauninkais.
Vėliau, po 1863 m. sukilimo, 1889 m. Desiukiškis (rašoma Dzekiukiškis), tada buvęs Alantos valsčiuje, tuomet, jau po sukilimo, priklausė Prušinskiui Donatui, Mykolo, valdžiusiam ten 478 dešimtines žemės su mišku.
Leliūnų valsčiuje Butleriams priklausęs Labeikių (dar vadinamas Pagojės) dvaras įrašytas su 292 dešimtinėmis žemės. Pagojė, dabartinis vienkiemis, tokiu pavadinimu išlikęs prie pat Leliūnų, prie vieškelio į Pakalnius. 1889 m. žemvaldžių sąrašuose dvaras Labeikių pavadinimu priklausė Butlerių palikuonims Teodorui, Ernestui, Eustafijui ir Levui.
Labeikius dažnai mini ir Vladas Butleris, sakydamas, kad ten gyvenęs jo tėvas Tadas. Ar tai nebus buvęs tik Leliūnų dvaro palivarkas. Kaip išsikalbėjome su B. Juodzevičiumi, medinis apleistas pastatas ten buvęs dar po šio karo.
Tadas Butleris turėjęs keturias seseris. Memuarų „Už ką?" autorius Vladas mini, kaip sirgęs Tado tėvas, kaip į Leliūnus lydėję laidoti tetą Uršulę. Tadas buvęs revoliucijos priešas, nepripažinęs klasinių skirtumų. Jis sakęs, jog visi lygūs, visi vienodai sutverti. Jis sakėsi pasiryžęs vaduoti bedalę liaudį.
Savo baudžiauninkėlį Antaną Dumbrį Tadas mokytis išvežė net į Sankt Peterburgą. Iškilmingai buvę keliamos sesers Liudos vestuvės ir jos vestuvinės palydos į Vilnių. Atėjus purvinam rudeniui, dvarininkė, Vlado senelė, taip pat išsikraustė į Vilnių, o Tadas dvejiems metams diplomuoto kelių inžinieriaus laipsniui gauti išvykęs į Paryžių. Repšėnuose pasilikęs tik Tado tėvas. Iš jo dukrų tik viena likusi netekėjusi vienuolė. Vladas rašė: „Tėvas visa tai lygiai padalino tarp dviejų savo sūnų Tado ir Jono. Pirmajam jis paskyrė Leliūnų dvarą su miesteliu ir su visais aplinkiniais dvariukais Jotiškių, Desiukiškių ir Periškių, o pastarajam – gimtąjį lizdą, didelį Repšionių dvarą, Plaštakius, Antaplaštakius ir daug kitų aplinkui išmėtytų folvarkų. Kapitalai buvo padalinti lygiomis."
Tai buvę 1852 metais. Po brolio Jono vestuvių Tadas pasiėmęs su savimi agronomiją baigusį Antuką Daubarą ir persikėlęs į Leliūnus. Be to, Tadas buvęs užimtas ir gyvenamojo namo statyba, ir kūdrų kasimu, sodų veisimu Desiukiškėse. Vėliau Tadas rūpinosi plento tiesimu į Ukmergę pro pat Desiukiškes bei savo tėvo lankymu. Tais metais tėvas staiga Repšionyse pasimiręs, o jis pats išsirūpino tarnybą susisiekimo srityje Vilniaus apygardoje.
1854 m. Desiukiškių dvaras buvo beveik galutinai sutvarkytas ir iš Leliūnų Tadas persikraustė tenai. 1855 m. jo raštvedys ir sodininkas A. Dumbrys vedė Oną Kiaušaitę, kuriems 1858 m. gimė sūnus Algirdas.
Po 1861 m. vasario 19 d. valstiečių iš baudžiavos panaikinimo manifesto Rusijoje Tadas buvo išrinktas Taikos tarėju, o Dumbrį paskyrė savo sekretoriumi, atleidęs nuo baudžiavos, paskirdamas jam žemės sklypą prie Leliūnų.

Butlerių ištrėmimas

Kaip minėta, po 1863 m. sukilimo ir kitais metais po M. Muravjovo, žmonių praminto Koriku, įsakymo Tadas su A. Dumbriu buvo suimti, atšuoliavus į Leliūnus Pasternakovui ir keliems kazokams su „nagaikomis" ant arklių. Greit Dumbrys buvo surištas virvėmis, nuo kurių šis traukiamas net vaitojęs. Bilimas-Pasternakovas buvęs žiaurus lenkas iš Anykščių apylinkės. Tuo metu ir Leliūnų kleboną pasodino į kalėjimą. Mat Muravjovas katalikų kunigų labai nekentė ir po sukilimo daug sušaudė bei ištrėmė.
Iš Kauno gubernijos kalėjimų, per Vilnių, Minską Smolensko kelio etapu surakintus grandinėmis pėsčius su pavėžėjimais juos su šeimomis išvarė į Sibirą. Taip pat ir Dumbrių šeimą visą su dviem mažyčiais vaikais.
Dulkinais vieškeliais Dumbrienė su vaikais sekusi vyrą Antaną į katorgą. Vėliau atsivėrę sniegynai. 1864 m. prieš pat Kalėdas jie pasiekė Sibirą. Ten jie radę daug geresnius žmones, kaip muravjovų užgrobtoje tėvynėje. Tik aplinkui tysojusi baisi taiga, nepraeinami plotai miškų ir kalnynų. Iš viso turto tėvas lietuvis Dumbrys kelionėje tesidžiaugė dešimčia caro rublių... Štai kas liko iš jo gražaus, tvarkingo gyvenimo ir ūkio.
Jaunuoliu tapęs Dumbrių sūnus Algirdas buvo paimtas į carinę armiją, o paskui, dėdės Petro rūpesčiu, sugrįžęs į Lietuvą. Vėliau iš čia jis parašė tėvui į Sibirą laišką, kuriame tarp kitko sakė: „ne, ne ten, Sibiras, o čia. Ten nors klimatas šiurkštesnis, bet žmonės kitokie, išgyvena mūsų ištrėmimą. O čia žmonės sužiedėję, savimylos, valdžios žmonės girtuokliai ir stačiai žvėrys." Savo tėviškėje, išdraskytoje ir be artimųjų, jis pasijuto vienišas. Net mintys nusižudyti augę. Laiškai tėvams į Sibirą tikri, datuoti. Paskutinis, pilnas kartėlio, 1879 metų žiemos. „Aš jums rašiau apie tas teisybes, kurias čia tenka pergyventi niekuo nekaltiems žmonėms, kęsti nuo Muravjovo laikų, prisigėrusių žvėriškumo ir apsvaigusių alkoholiu atėjūnų, naikinančių mūsų kraštą ir tautą. Tai ne tie gerieji, vaišingieji rusai, kuriuos sutikome tolimame ir šaltame Sibire. Ne, rusų tauta nuoširdi ir teisinga. Ten, ištrėmime, nė karto negirdėjau žodžių „riaušininkas", „maištininkas" ar „slapukas", o čia tėviškėje tas žodis plinta iš lūpų atvežtųjų rusintųjų ir patikėtųjų asmenų. Ten Rusijoj žmonės rusai, o čia išgamos, karjeristai, medžiotojai pigaus ir lengvo uždarbio tų nelaimingųjų, užuitųjų ir bedalių žmonelių sąskaiton."
Tai V. Butlerio „Už ką" II tomo, pavadinto „Gyvenimo erškėčiais", ištrauka.
Ši knyga dviejų dalių: „Tolimajame Sibire" ir „Gimtinėje". Ji baigiama A. Dumbrio „išsprūdimu" iš carinės armijos ir slapta įsigijusio jau mirusio podporučiko Mikalkevičiaus bilietą. Jo pavarde dabar jis ėmė žmoniškai gyventi, anksčiau nepakeldamas armijoje siaubingų carinių bobrikų, ivanovų daužymų. Užmuštų, galvojęs, jis tą spardantį, daužantį, spjaudantį Bobriką, bet jam tada buvę gaila tėvų, kuriems būtų buvęs mirtinas smūgis. Tačiau ir čia, Leliūnuose, jo tėvų jauki sodybėlė jau buvo atimta.

Kas valdė dvarą anksčiau?

Yra žinoma, kad anksčiau Leliūnų dvaras prieš Butlerius priklausęs Pomarnackiams. Rašoma, kad Leliūnai buvęs mažas miestelis prie Varšuvos-Peterburgo plento tarp Laužadiškio ir Staškūniškio kelio stočių. Miestelyje su dvaru 1884 m. buvę 3 432 gyventojai, maža medinė Šv. Juozapo katalikų bažnyčia. Minėtais metais dvarą valdęs Arcimovičius.
Dar anksčiau, 1776 m. Leliūnų dvaro inventoriuje rašoma, kad jau tada dvaras priklausęs Juozapui Pomarnackiui. Namas ten buvęs dvariškas, jau su dūmtraukiu. Dvare buvusi koplyčia, klojimas, 3 daržinės, „bravoras", kaip visuose dvaruose, svirnas. Visos baudžiauninkų šeimos buvo gavusios po pusę valako žemės, bet už tai turėjo atidirbti dvare „gvoltus", be to, baudžiauninkai turėję dvare kulti javus, skalbti drabužius, kirpti avis, sodinti, ravėti daržove, eiti sargybas, nešti dvarui vištas, gaidžius, kiaušinius, grybus, uogas...
Sugrįžtant prie Butlerių, paminėtinos žinios apie juos iš 19-o amžiaus pabaigos. Labeikiai tada priklausę Alantos valsčiui. Kauno gubernijos žemvaldžių sąrašuose 1889 m. prie šio dvaro savininkų įrašyti net 4 Butleriai dvarininkai, katalikai: Fiodoras, Ernestas, Estafijus ir Levas, Fiodoro sūnūs, valdę 262 dešimtines naudojamos žemės, 30 nenaudojamos, 81 deš. miško.
Įdomu sužinoti, ką tuo metu valdė Tomo brolis Jonas, Vincento sūnus. Rašoma, kad jam priklausė du dvarai. Repšėnuose (rusų k. rašoma Rapšony), esančiuose Kavarsko valsčiuje, kur buvo naudojamos žemės net 640 deš., nenaudojamos 243, miško 524 dešimtinės. Dar jam priklausęs dvaras, vadinamas Plaštokais, buvęs Vilkmergės apskrityje, kiek mažesnis: 334 naudojamos, 66 nenaudojamos žemės ir 52 deš. miško.
Tuose Kauno gubernijos žemvaldžių 1889 m. sąrašuose prie Butlerių nėra įrašyto Leliūnų dvaro, tačiau minimas Labeikių dvaras, priklausęs Butlerių giminiečiams, nes tada šio dvaro nevadino Leliūnų, o Labeikių dvaru.
Labeikiai Tadui Butleriui priklausė anksčiau, kai čia jam būnant vyko 1863 m. sukilimas, kai jis tais metais sukilėliams, K. Lukošiūno būriui, davė 3 arklius, 2 balnus, kai šiose apylinkėse veikė Povilo Červinskio, Dominyko Opanskio būriai, kai už sukilėlių rėmimą buvo į katorgą ištremti Miškiniškių, Vaitkūnų kaimų gyventojai.
Dabartinis Leliūnų dvaro gyvenamasis pastatas, esantis pačiuose Leliūnuose, yra XIX a. pabaigos statybos, tokių pat raudonų plytų kaip kiti dvarų pastatai Utenoje, Jotaučiuose. Šis Leliūnuose tebestovįs, bus statytas nebe prie Butlerių. Po 1918 m. Leliūnų dvaras buvo išdalytas savanoriams, kumečiams. Dvaro centrą tada valdė Sazinauskai.

Autoriaus asmeninio archyvo nuotr.

Paveikslėlių galerija

 • Click to enlarge image Lelin dv.pastatas.JPG
 • Click to enlarge image Vl.Butleris-U K kn.virelis.JPG
 •  

Susiję įrašai (pagal žymę)

 • Konkurso nugalėtoju paskelbtas kaimyninio rajono dvaras

  Penktadienį turizmo parodos „Adventur“ metu „Litexpo“ parodų ir kongresų centre paskelbti EDEN „Patraukliausios Europos sveikatos turizmo vietovės 2019“ apdovanojimų nugalėtojai Lietuvoje. Europos Sąjungos šalyse vykdomame konkurse, kurio tema šiemet buvo sveikatos turizmas, mūsų šalies nugalėtoju išrinktas Ignalinos rajone esantis Paliesiaus dvaras su jo teritorijoje veikiančia fizinio krūvio terapijos klinika.

 • Kristina Kraujūnaitė-Daineko: „Visada yra planas B“

  Jau antrą dešimtmetį Danijoje gyvenantys Kristina ir Aleksejus Daineko nuolat grįžta į gimtuosius namus. Nors, kaip patys sakė, Lietuvoje jiems nebuvo suteikta galimybė atsiskleisti ir pasiekti tokias aukštumas kaip užsienio šalyje, nuoskaudos jau praeityje – į tėvynę pora sugrįžta su naujais sumanymais, kuriuos yra pasiryžusi įgyvendinti, net jei tektų sulaužyti ietis.

 • Spitrėnų dvarininkas iki šiol mena savo vaikystės vietas

  Spitrėnai – tarp miškų ir kalvų pasislėpęs Utenos seniūnijos kaimelis, 11 kilometrų nutolęs nuo Utenos ir esantis į pietryčius nuo Vaikutėnų. Jo šaknys siekia XVIII amžių, kai čia įsikūrė dvarelis, iš pradžių ėjęs iš rankų į rankas vis kitam savininkui, kol XIX amžiaus pabaigoje jį įsigijo Ksaveras Baleiša (1834–1899 m.). Nuo tada dvaras priklausė Baleišų giminei ir kaip kiekviename tokio tipo kaime būrė aplink save vietos bendruomenę. K. Baleišos anūkas Jonas Baleiša prisiminė savo vaikystę, praleistą Spitrėnų dvare, tėvus, aplink gyvenusius žmones ir Spitrėnų Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčios statybas. Vyras ne tik papasakojo ne vieną juokingą su bažnyčios statybomis, kaimu ir jo žmonėmis susijusią istoriją, bet ir pasidalijo savo nostalgiškais kūriniais apie gimtąjį kraštą.

 • Utenos dvaras dar turi slėpinių

  Apie Mariją Bilevičiūtę, tapusią maršalo motina

  Utenoje, K. Ladygos gatvėje, ten, kur prasideda Kuktiškių kelias, atokiau nuo gatvės stūkso buvęs raudonplytis dvaro rūmas, jame nuo 1926 m. įsikūrusi Utenos „Saulės" gimnazija. Pastačius naujus gimnazijos pastatus, senasis dvaro rūmas, kuriame mokėmės, liko dabar apleistame parke šiek tiek nuošaliau, pasenęs, bet orus ir išdidus su 150 metų praeitimi.

 • Mamontovo koncerto Ilzenbergo dvaro ūkyje klausėsi ir karvės

  Pirmąjį rugsėjo savaitgalį Rokiškio rajone esančiame Ilzenbergo dvare praūžė kultūrinis renginys, pritraukęs daugiau nei 2 tūkst. lankytojų iš visos šalies. Šventiškai nusiteikusių svečių rudeniškas oras neatgrasė: po gamtos supamas erdves lakstė vaikai, skambėjo juokas ir muzika, kvepėjo kepamas valgis. Iškilmingas rudens sutiktuves vainikavo Andriaus Mamontovo koncertas.

 • 500 m. menančiame dvare – išskirtinis A. Mamontovo koncertas

  Rugsėjo 3 d. Rokiškio rajone, prie sienos su Latvija įsikūrusiame Ilzenbergo dvare, išskirtinį koncertą surengs vienas žinomiausių šalies atlikėjų – Andrius Mamontovas. A. Mamontovo koncertas bus pirmasis tokio masto kultūrinis renginys regione: planuojama, kad šventėje dalyvaus apie 2 tūkst. žmonių iš aplinkinių miestelių, miestų ir visos Lietuvos.

 • Ilzenbergo dvaro istoriją primins tarptautinis renginys Rumunijoje

  Jei nežinai savo praeities, tau nėra kelio ateitin. Šią mintį istorikas dr. Kęstutis Gecevičius išsiveža į tarptautinį renginį Rumunijoje, kurio temų herojė - Livija Dimšienė Majoresku, buvusi Ilzenbergo dvaro (Rokiškio r.) valdytoja. Apie šią itin žinomo Rumunijos visuomenės veikėjo, premjero Tito Livijaus Majoresku dukrą ir Ilzenbergo dvarą dr. K. Gecevičius istorinėmis žiniomis dalinsis su simpoziumo „Karo aukos: lenkų pabėgėliai ir grafienė Livija Dimšienė Majoresku", kuris rengiamas Campulungo mieste rugsėjo 1-3 dienomis totalitarizmo aukoms atminti.

 • Lopų dvaras Sirutėnuose

  Sirutėnų dvaras buvo tik už trijų kilometrų į šiaurę nuo Utenos. Jau 1774 m. jį valdė Tomašas Lappo. Lopai šį dvarą valdė ir 1784 m.

 • Pomarnackių dvaras Avižieniuose

  Kauno plentu už Utenos, pasiekus Jasonis ir pasukus keliu į kairę, netoliese rasime Avižienius. Avižienių dvaras ir kaimas (Leliūnų sen.) buvo netoli nuo kito – Jasonių dvaro, valdytas Pomarnackių, čia turėjusių 139 dešimtines žemės. Dvaro savininkas buvo Tadeušas Pomarnackis.

 • Degsnėnuos – Kozielos-Poklevskiai

  Gražiausias Utenos krašto paežerių vietas išsirinko į Lietuvą atsidanginę svetimtaučiai iš Lenkijos, Rusijos pakampių – prie Alaušo, Indrajo ir kitų ežerų ir upių. Aplipo mūsų senolių žemė dvarais, kaip piktšašiais; siurbė jie lietuvėlius baudžiauninkus kaip erkės ne vieną amžių. Dvarai susigrobė šimtus ir tūkstančius dešimtinių miškų, vandenų, žemės. Krauzai, Poklevskiai, Križickiai, Pilsudskiai, Veriovkinai ir virtinės kitų. Buvo jie dauguma Romos katalikai ir bažnytinėse knygose, dokumentuose pasirašinėjo sudvigubintomis lenkiškomis, rusiškomis raidėmis fon kelles, Lappo, Kozzello pavardėmis, reikalaudami, skirtingai nuo valstiečių, prie jų pavardės visur įrašyti žodį dvarininkas.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

UAB „Utenos Diena“,
Maironio g. 34, LT-28144, Utena.
Įm. kodas: 301537159
PVM k. LT100003891115

A.s.: LT535014500014000334
Utenos kredito unija

Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

utenosdiena.lt redakcijai rašykite adresu reklama@utenosdiena.lt

Visos teisės saugomos. © 2008 -  2019
UAB „Utenos diena“.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Utenos diena“ sutikimą.

LANKYTOJŲ STATISTIKA

Šiandien apsilankė:7573
Vakar apsilankė:8089
Šią savaitę apsilankė:22131
Šį mėnesį apsilankė:32945
Viso (nuo 2015-02-16):14300105
Šiuo metu naršo:
90
2020-08-05
MENŲ KALVĖ – Utenos regiono kūrėjai ir jų darbai!