Utenos ligoninė pasiruošusi COVID-19 antpuoliui
AktualijosUtenos ligoninė pasiruošusi COVID-19 antpuoliui
2020 balandžio 08, Trečiadienis 08:29

Utenos ligoninė pasiruošusi COVID-19 antpuoliui

Utenos ligoninė pasiruošusi COVID-19 antpuoliui
 • Jurgita ULKIENĖ
 • 14 foto
 • Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kol pietų Europą siaubia koronavirusas, Lietuvoje dar ganėtinai ramu. Ten aukos skaičiuojamos tūks­tančiais, o mūsų šalyje kol kas – dešimtimis. Tiesa, visos gydymo ir kitos pirmame kovos su COVID-19 fronte esančios įstaigos Lietuvoje ruošiasi atsakin­gai ir kruopščiai. Ne išimtis ir Utenos ligoninė, kuri ne tik pertvarkė savo darbą budėjimo režimu, bet ir nuo praėjusio penktadienio ruošia visus darbuotojus tam atvejui, jei prireiktų bet kurių gydančių rankų. Tuo „Utenos diena“ domėjosi plačiau.

Į ligoninę – tik pro vienas duris

Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje dirbanti bendrosios praktikos slaugytoja Laima Kau­šylienė pasakojo apie naują tvar­ką skyriuje. Anot jos, šiuo metu į ligoninę galima patekti tik per Priėmimo-skubios pagal­bos skyrių. Čia užėję pacientai pirmiausia privalo dezinfekuo­ti rankas. Tada nuėję prie tele­fono darbuotojams paaiškina, dėl ko kreipiasi. Kiekvienam atvykusiajam, pasak ligoni­nės darbuotojos, duodama už­pildyti anketa, matuojama tem­peratūra. Kaip aiškino moteris, visi besikreipiantieji turi dėvė­ti kaukes, jei jos neturi – ji jam duodama. Jei pacientas nekarš­čiuoja, jis nukreipiamas pas ati­tinkamą gydytoją. Jei kreipiasi pacientas su siuntimu, kuriam paskirtas tyrimas ar konsultaci­ja, pirmiausia paimamas siunti­mas ir tik tada žmogus įleidžia­mas į ligoninę. Jei žmogus turi temperatūros, jo paprašoma į li­goninę užeiti pro centrines du­ris. Ten karščiuojantiems paci­entams paruoštas kabinetas, kur laikomasi visų būtinų saugos priemonių. Kabinete paimami COVID-19 ir gripo tyrimai. Jis aprūpintas visa reikalinga įran­ga: dirbtinės plaučių ventiliaci­jos aparatu, automatiniu išori­niu defibriliatoriumi, echoskopu ir kt. Atlikus tyrimus, karščiuo­jantį pacientą apžiūri apsaugos priemones dėvintis gydytojas, kuris sprendžia, ką daryti to­liau: jei pasireiškė akivaizdūs ligos simptomai, siųsti jį į vieną iš Lietuvos ligoninių, priiman­čių koronavirusu sergančius pa­cientus, ar tiesiog laukti tyrimų rezultatų.
Kaip sakė L. Kaušylienė, to­kie laukti palikti pacientai specialiu liftu, užprogramuotu sto­ti tik viename aukšte, keliami į penktą aukštą, kur jiems pa­ruoštos palatos. Utenos ligoni­nės direktorius Dalius Drunga sakė gavęs informaciją, kad vi­rusas kyla į viršų, todėl buvo pa­sirinktas būtent viršutinis pasta­to aukštas. Čia pacientai laukia tyrimų atsakymų, o tada nukrei­piami pagal gautus rezultatus – jei COVID-19 tyrimas būtų tei­giamas, jie būtų vežami į vieną iš penkių Lietuvos ligoninių, jei ne – gydomi Utenoje. Tuo metu, kai ten lankėsi „Utenos dienos" žurnalistai, skyriuje gulėjo trys pacientai. Beje, vadovo teigi­mu, šiuo metu ligoninė turi 12 dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų, dar vieną planuoja nu­sipirkti, o aštuonis turėtų gauti iš valstybės rezervo.

Ligoninėje – minimalus darbuotojų skaičius

D. Drunga pabrėžė, kad ligo­ninėje ir toliau teikiamos visos būtinos paslaugos: chirurgijos, traumatologijos, neurologijos, akušerijos-ginekologijos ir ki­tos, ir pridūrė, kad atidžiau žiū­rima, jog į ligoninę nepatektų tie, kas neturi patekti. Anot gy­dymo įstaigos vadovo, jei pri­reiktų suteikti kitas paslaugas COVID-19 užsikrėtusiam as­meniui (pvz., gimdyvei, turin­čiai šį virusą), tokie pacientai būtų gabenami į Respubliki­nę Panevėžio ligoninę, turinčią specialią operacinę, reanimaciją ir akušerinę gimdyklą.
Direktorius priminė, kad jau daugiau nei savaitę ligoninė dirba budėjimo principu, t. y. skyriuje budi tik trys darbuo­tojai – gydytojas, slaugytoja ir slaugytojos padėjėja. Bendrų­jų reikalų skyriuje, prižiūrinčia­me visų ligoninės vandentiekio, kanalizacijos, elektros sistemų veiklą, taip pat vienu metu dir­ba tik du darbuotojai. „Taip tiki­mės išvengti keblios situacijos, jei tektų karantinuoti visą ar dalį personalo, – aiškino D. Drun­ga. – Šiuo atveju tektų nuo dar­bo atitraukti tik kelis tiesiogiai kontaktavusius asmenis." Paš­nekovas sakė, kad nors šiuo metu ligoninėje guli tik sun­kūs prie lovos prikaustyti ligo­niai, visgi atmintina, jog reikėtų be reikalo nešmirinėti po ligoni­nę, lankytojai ir bet kokie mais­to ar daiktų perdavimai taip pat draudžiami. Beje, ligoninės ko­ridoriuose neįprastai tuščia, tik sutikta namo išleidžiama vilnie­tė Valerija gyrė Utenos ligoni­nę, jos personalą. Senolė deja­vo, kad bėgo nuo koronaviruso išvykdama iš sostinės į kaimą, bet netikėtai sunegalavo.

Senoliai – iškeliami

D. Drunga priminė, kad vei­kia nuotolinės konsultacijos telefonu su Utenos ligoninės Konsultacijų poliklinikos gy­dytojais. Grafiką su telefonų numeriais, kada Utenos ligoni­nės gydytojai konsultuoja pa­cientus, „Utenos diena" spaus­dino kovo 21 dieną Nr. 22. „Galima tartis su gydytojais kardiologais, nefrologais, pul­monologais, endokrinologais ir neurologais, – vardijo paš­nekovas. – Jeigu sakysite, kad konsultacija telefonu never­tinga, aš sutiksiu tik iš dalies. Kiekvienos nuotolinės konsul­tacijos metu nusprendęs, kad pacientą reikia ištirti, apžiūrėti, gydytojas jį kviečiasi ir atlie­ka tai, kas būtina. Pažymimas preliminarus atvykimo laikas ir pacientas įleidžiamas."
Direktorius priminė, kad svei­katos apsaugos ministro spren­dimu uždaromi visi Reabili­tacijos skyriai ir ten įkuriami skyriai pacientams, kuriems pa­sireiškia lengvi koronaviruso sukeltos infekcijos simptomai. Kadangi Utenoje Reabilitacijos skyrius dalijasi patalpas su Ute­nos socialinės globos namais, gydyti COVID-19 pacientų čia neįmanoma. Todėl, pasak paš­nekovo, nuspręsta Palaikomo­jo gydymo ir slaugos sektoriaus pacientus iškelti į Reabilitaci­jos skyrių, o vietoj jų įkurdinti koronavirusu sergančius uteniš­kius, jei to kada nors prireiktų.

Rengia mūšiui visus

Nuo penktadienio, įstai­gos vadovo teigimu, ligoninė­je vyksta nuotoliniai mokymai, kuriuose visi ligoninės medi­kai – gydytojai ir slaugytojai – mokomi atskirti COVID-19 po­žymius, suteikti šia infekcija sergančiam žmogui pagalbą ir naudotis dirbtinės plaučių ven­tiliacijos aparatu.
D. Drunga prisiminė interne­te matytą šūkį ir kartu palinkė­jo uteniškiams: „Mes liekame darbe dėl jūsų, jūs likite namie dėl mūsų!"

Vytauto Ridiko nuotr.

 

Susiję įrašai (pagal žymę)

 • Nepastebėtas europiečių solidarumo virusas

  Koronaviruso protrūkis iš esmės pakeitė įprastą gyvenimą, sudavė stiprų smūgį valstybių sveikatos sistemai ir ekonomikai. Tūkstančiai europiečių užsikrėtė koronavirusu, bet krizės akivaizdoje ne mažiau užkrečiantis yra europiečių solidarumas. Įkvepiantys poelgiai – nuo pilietinių iniciatyvų iki šalių tarpusavio pagalbos – iš esmės prisideda prie kovos su pandemija, bet dažnai lieka paraštėse ir nesulaukia mūsų dėmesio.

 • Utenos miesto gyventojui nustatytas koronavirusas

  Informuojame, kad Utenos apskrityje užfiksuotas susirgimo koronavirusu (COVID-19) atvejis. Tai – Utenos miesto gyventojas, dirbantis Aknystos socialinės globos namuose. Kaip paaiškėjo, gyventojo mažametis vaikas lanko Utenos vaikų lopšelį-darželį „Želmenėlis“.

 • Koronaviruso infekcijos atvejis – Anykščių rajono slaugos ligoninėje

  Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informavo, kad, nustačius koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejį Anykščių rajone įsikūrusioje Troškūnų palaikomo gydymo ir slaugos ligoninėje, imtasi visų veiksmų šiai situacijai suvaldyti. Su užsikrėtusiu darbuotoju kontaktavusieji izoliuoti 14-likos dienų laikotarpiui. Epidemiologinis tyrimas tęsiamas.

 • Koronavirusas nustatytas vienam Utenos rajono gyventojui

  Vykdant jau anksčiau nustatyto COVID-19 ligos atvejo priežiūrą, ambulatorinio gydymo metu Utenos mobiliajame patikros punkte buvo paimtas Utenos rajono gyventojui privalomas pakartotinis tepinėlis ir gautas teigiamas atsakymas.

 • Maistas išalkusiems – tik per ištiestos rankos ilgį

  Lietuvoje paskelbus karantiną, daugelis įmonių susiduria su vienokiais ar kitokiais sunkumais. Ne išimtis ir viešojo maitinimo sektorius. Iki balandžio 13 d. nė viena valgykla, kavinė ar kita viešojo maitinimo įmonė negali savo patalpose pasodinti kliento prie stalo ir įprastai jo aptarnauti. „Utenos diena“ domėjosi, kaip Utenoje ir Utenos rajo­ne karantino sąlygomis savo veiklą vykdo piceri­jos, restoranai ir kitos panašios įmonės.

 • Mes kariaujame!

  Mes kariaujame – ir tai ne šiaip postringavimas. Mes iš tiesų kariaujame. Mūsų priešas ne kitataučiai, ne tankai, ne ginklai ir net ne žalieji žmogeliukai, o virusas, kuris, perduodamas žmogaus žmogui, nesirenka nei tautybės, nei rasės, nei amžiaus ar išsilavinimo. Žmonija dar niekad istorijoje negyveno taip kosmopolitiškai, dar niekada nebuvo taip lengva keliauti per sienas ir žemynus. Todėl virusui taip pat susidarė labai palanki terpė keliauti per šalis ir žemynus užpuolant vis naują tautą. Taigi – visa žmonija kariauja.

 • Net ir siaučiant virusui pasaulio lietuviai toliau kuria gyvenimus

  Po straipsnio apie Europoje išsibarsčiusius ir koronaviruso engiamame Senajame žemyne gy­venančius lietuvius buvo sulaukta dar daugiau at­siliepimų iš viso pasaulio, todėl „Utenos diena“ nusprendė pratęsti šią temą. Pasaulio lietuviai pa­sakojo, kokia situacija jų šalyse, kaip jaučiasi ir el­giasi jie patys, kokia kitų žmonių reakcija, ar jau­čiama panika, ir aptarė kitus aktualius klausimus.

 • Už nusikalstamą žmonių užkrėtimą pavojinga liga taikoma baudžiamoji atsakomybė

  Šią savaitę Lietuvoje buvo pradėti keli ikiteisminiai tyrimai dėl galimų kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimų pagal Baudžiamojo kodekso 277 str. Pirmadienį ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 277 str. 1 d. pradėtas dėl galimo žmonių užkrėtimo koronavirusu Ukmergės ligoninėje, antradienį – dėl Biržuose gyvenančio asmens veiksmų: manoma, kad asmuo nesilaikė karantino, saviizoliacijos sąlygų.

 • Net ir siaučiant virusui Europos lietuviai toliau kuria gyvenimus

  Lietuviai šalyje paskelbus karantiną stengiasi grįžti iš užsienio namo, bet yra emigravusių tautiečių, kurie ne vienus metus gyvena šiuo metu koronaviruso apimtose Europos šalyse, ten dirba, kuria šeimas ir nesiruošia niekur bėgti. „Utenos diena", susisiekusi su keliais emigrantais iš skirtingų valstybių, domėjosi, kokia situacija jų šalyse, kaip jaučiasi ir elgiasi jie patys, kokia kitų žmonių reakcija, ar jaučiama panika, ir klausė kitų aktualių klausimų.

 • Zarasų rajone sugauta iš ligoninės pabėgusi moteris su dukra, kuriai įtariamas koronavirusas

  Vėlai šeštadienį policijos pareigūnai buvo priversti gaudyti motiną su mažamete dukra. Mergaitei buvo įtartas koronavirusas, tačiau jos abi pabėgo iš ligoninės. Bėglės buvo surastos Zarasų rajone.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

UAB „Utenos Diena“,
Maironio g. 34, LT-28144, Utena.
Įm. kodas: 301537159
PVM k. LT100003891115

A.s.: LT535014500014000334
Utenos kredito unija

Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

utenosdiena.lt redakcijai rašykite adresu reklama@utenosdiena.lt

Visos teisės saugomos. © 2008 -  2019
UAB „Utenos diena“.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Utenos diena“ sutikimą.

LANKYTOJŲ STATISTIKA

Šiandien apsilankė:8264
Vakar apsilankė:11068
Šią savaitę apsilankė:45913
Šį mėnesį apsilankė:45913
Viso (nuo 2015-02-16):13847475
Šiuo metu naršo:
103
2020-06-05
MENŲ KALVĖ - Utenos regiono kūrėjai ir jų darbai!